5. Fredsinsatser och R2P

Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz about 5 years ago
9
0

Description

R2P

Resource summary

5. Fredsinsatser och R2P
1 Säkerhetsrådet
1.1 Kan ge mandat för humanitära interventioner för att bevara världsfreden
1.1.1 Somalia misslyckande
1.1.2 Viljan att offra sig själv för att andra ska få det bättre inte lika stark som om ens eget liv (stat, värderingar) blir attackerat
1.1.3 Ovilja att ingripa i Rwanda, för sent
1.2 Ingen plikt att ingripa
1.3 Kollektiv humanitär intervention utan rådsmandat ej accepterat
1.3.1 Lex ferenda - kan komma att finnas stöd i framtiden
1.3.2 Kollektivt mer legitimt (Nato i Kosovo)
1.4 Acheson-planen
1.4.1 I vanliga fall kan generalförsamlingen bara rekommendera ett visst handlingssätt
1.4.2 Om SR låser sig & inte klarar viktiga funktioner
1.4.3 Då kan GF ta över rollen som den kollektiva säkerhetens försvarare
1.4.4 Uniting for Peace resolutionen
2 Vad är R2p?
2.1 Vidare än traditionell tolkning av staters säkerhet
2.2 Negativ fred: avsaknad av väpnad konflikt. Positiv fred: andra faktorer som skulle kunna orsaka konflikter på lång sikt (HIV, knark, ebola)
2.3 Bred definition: utgår från alla sorters hot & inte bara våld, t.ex. hunger, naturkatastrofer, sjukdom. Snäv definition: inriktad på våldsanvändning i större skala, t.ex. folkmord, tortyr, krigsförbrytelser.
2.3.1 R2P snävare, oftast vid våldsanvändning
2.4 Utifrån ett jus cogens-perspektiv bör R2P vara en plikt för stater eftersom brott mot jus cogens är erga omnes & måste få konsekvenser
2.5 Krav: bör finnas en motbjudande & brådskande situation med extrem humanitär nöd som kräver omedelbar undsättning. Staten är inte villig att ta hand om det. Det finns inget annat praktiskt alternativ till att underlätta situationen. Handlingen bör vara begränsad i tid och skala.
3 För R2P
3.1 Stöd
3.1.1 ICISS-rapporten
3.1.2 FN:s milleniumdeklaration art. 138 & 139
3.1.3 Säkerhetsrådets resolution 1674 & 1894
3.2 Fall som konfirmerar konceptet
3.2.1 Libyen 2011
3.2.2 Elfenbenskusten 2011
3.2.3 Steg på vägen mot praxis
3.3 Huvudargument: staten har förverkat sin rätt till territoriell integritet om staten ej skyddar sin befolkning
3.4 Förändring : individens rätt viktigare än statens
3.5 Moral
3.6 Bryter ej mot art. 2(4) eftersom det inte riktar sig mot statens territoriella integritet eller politiska oberoende
4 Mot R2P
4.1 Erfarenhet visat att ofta annat motiv bakom humanitär intervention
4.2 Staters suveränitet okränkbar!
4.3 Aggressionsbrott, art. 2(4)
4.4 Kina, Ryssland
5 R2P: responsibility to protect, när staten inte uppfyller detta har då andra stater ett ansvar? Humanitär intervention: militärt våld. Humanitär assistans: icke-våld, hjälp)
6 FN:s fredsbevarande styrkor
6.1 Baserad på samtycke
6.2 Neutrala i konflikten
6.3 Icke våldsanvändande annat än i självförsvar
6.4 Ökat samarbete med regionala organisatione
7 Regimbyte legitimt vid humanitär intervention om den är ett hot mot civila (upphov till interventionen) samt fått en chans till förändring. Dock inget som uppmuntras i R2P resolutioner
8 Grundprinciper för R2P
8.1 Varje stat har en skyldighet att skydda sin befolkning från svårt lidande: folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.
8.2 Det internationella samfundet har en skyldighet att uppmuntra och hjälpa enskilda stater att uppfylla det ansvaret.
8.3 Om en stat uppenbarligen misslyckas med att skydda sin befolkning, så har det internationella samfundet en skyldighet att gemensamt agera, beslutsamt och vid rätt tidpunkt, och i enlighet med FN-stadgan.
Show full summary Hide full summary

Similar

International Politics: Finals
Emily Fenton
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
2. Jurisdiktion & immunitet
Louise Prytz
Aboriginal and Torres Strait Islander Discrimination in Australia
Wesley Spearman
Sveriges politiska system kap 6-10
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz
Artiklar
Louise Prytz
1. Folkrättens grunder
Louise Prytz
Svensk politisk historia
Louise Prytz
Olsson, Louise
Louise Prytz